text.skipToContent text.skipToNavigation

Отсега купувајте на еКупи на 72 рати со потрошувачки кредити од Стопанска Банка АД - Скопје 

За да можете да купете преку потрошувачки кредит од Стопанска Банка АД - Скопје, потребно е да направите кај нас вирманска нарачка и ние ќе ве контактираме и ќе ви договориме заедно со профаткурата да отидете во најблиската филијала на Стопанска Банка АД - Скопје каде ќе направите апликација за потрошувачки кредит. Битно е во напомена да наведете дека сакате да купете преку потрошувачки кредит производи од кај нас.

Општи карактеристики на потрошувачкиот кредит:

 

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи/услуги од Екупи Македонија Дооел Скопје

Износ

  • Од 12.000 до 300.000 МКД

Валута

  • Денарски кредит

Каматна стапка

(Годишна променлива)

  • 12.89%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

Рок на отплата

· Од 12 до 48 месеци (4 години) - За кредити до 30.000 МКД

· Од 12 до 72 месеци (6 години) - За кредити над 30.000 МКД

Исплата

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

Отплата

Минимален износ на месечен ануитет 599 МКД

 

Еднакви месечни ануитети

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

· со траен налог

· преку i-bank системите на СБ

Трошоци

· 1000 денари административен трошок

· БЕЗ трошоци за предвремена отплата

Критериуми за кредит

· Физички лица, Државјани на Р.С.М.

· Минимален приход од 97.200 мкд годишно или 8.100мкд месечно за секој учесник во кредитот поединечно.

Возраст на клиентот:

· За клиенти со плата во СБ/ клиенти без плата во СБ и клиенти без пензија во СБ – од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата на кредитот.

· За клиенти со пензија во СБ – до 67 години на денот на отплата ( во случај кога се вклучува ко-кредитобарател/и и сите учесници во кредитот се пензионери во моментот на аплицирање, возраста на еден од учесниците мора да биде до 67 години на денот на отплата, додека возраста на останатите учесници може да биде до 70 години на денот на отплата на кредитот).Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/a)

· Освен лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги задоволува следните услови:

- да е клиент со плата во СБ, или

- да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја

 

Потребни -документи

*1. Потпишана Апликација и Договор за наменски кредит (2 примерока)

*2. Фотокопија од лична карта или пасош

*3. -За клиенти кои земаат плата во СБ: потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

-За сите останати клиенти: Чек од пензија/потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена)

4. Оригинална Про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана и заверена со печат

*5. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје

 

* Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

Доколку сакате да си ја пресметате месечната рата внесете ги потребните инфомрации на следниот линк.

 Доколку сакате да погледнете детален опис, односно чекор по чекор како да направите нарачка на нашиот сајт и да аплицирате за потрошувачкиот кредит на Стопанска Банка АД-Скопје кликнете на следниот линк.